PRIVATLIVSPOLITIK

Handelsbetingelser og privatlivspolitik
Generelle oplysninger

österreich vin
Esplanaden 3
1263 København K
CVR nr.: 27460291

Kontakt:
Telefon: 21699839
Email: sr@osterreich.dk

Priser

Vi tager forbehold for eventuelle fejl i de angivne priser, samt for udsolgte varer og
ændringer af årgange.

Betaling
Vi modtager betaling med VISA-Dankort, VISA og Mastercard. Betalingen vil først
blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i Danske kroner inkl.
moms.

Vi benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-
protokol, hvilket betyder, at dine data er sikre og ikke kan læses af udefrakommende.

Levering
Varerne leveres hurtigst muligt, som oftest indenfor få dage. Vi leverer enten selv på
cykel eller med elbil. Alternativt leveres med fragtmand. Levering formedelst et
standardbeløb på 60,00 kr.

Reklamationsret

Fødevarer er ikke dækket af den almindelige 2 års-reklamationsret.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores webshop. Eventuelle
returneringsomkostninger afholdes af køber. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte
modtagelse af varen.
Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail sr@osterreich.dk. I beskeden
skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brug af fortrydelsesret.

Returnering
Du skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter du har
gjort brug af din fortrydelsesret. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med
returnering. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du
skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Du bærer risikoen for varen fra
tidspunktet for varens levering og til vi har modtaget den retur.
Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Varens stand ved returnering
Køber hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering end
hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette
betyder, at køber må håndtere varen på samme måde, som hvis køber handlede i en
fysisk butik. Hvis varen er prøvet, udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes
den som brugt og af forringet værdi.
Dette betyder, at køber ved fortrydelse af købet får en mindre del – eller intet – af
købsbeløbet retur. Det er op til österreich vin at vurdere varens stand.

Tilbagebetaling
Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, retur. I
tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købs-beløbet.
Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig,
herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostninger som følge af dit valg
af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi
tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har
modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten.
Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den
oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi
kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre
du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Alkohol

Iflg. Dansk lovgivning skal personen være minium 18 år for at købe alkohol over
16,50%. For køb af alkohol under 16,50% skal personen være fyldt 16 år.Vi
forbeholder os ret til at bede om fremvisning af gyldigt billed-ID som
aldersdokumentation i tvivlstilfælde.

Persondatapolitik
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige
oplysninger til andre. De er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver
tid få slettet dine oplysninger. For at du kan indgå aftale med os og handle på vores
hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Oplysning om hvad du har købt
Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, og
for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Vi opbevarer dine data i 5 år
hvorefter de slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker
ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis
hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.
Ejer og ansatte i österreich vin har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige er indehaver: Sebastian Rind
Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Som registreret hos
österreich vin har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har
også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder
har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til
sr@osterreich.dk

GDPR

Med krav om at alle virksomheder og foreninger skal implementere EUs
Persondataforordning (The General Data Protection Regulation eller simpelthen
GDPR blandt venner) skal vi gøre opmærksom på, at hvis I giver os jeres mailadresse
er vi ikke bange for at bruge den. Du kan altid bede os om at slette den ved at sende
en mail.

Vi lover til gengæld, at vi ikke sælger den.

Cookies
På osterreick.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dens
funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for køber. Køber kan til
enhver tid slette cookies fra sin computer.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på osterreich.dk, hvilket betyder, at et system opsamler
information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende siden har,
hvor de kommer fra og hvor og hvornår siden forlades. Log-statistikken anvendes
kun med det formål at optimere hjemmesiden.

Klagemuligheder
Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: sr@osterreich.dk

Terms of trade and privacy policy
General information

österreich vin
Esplanaden 3
1263 København K
CVR nr.: 27460291

Contact:
Phone: 21699839
Email: sr@osterreich.dk

Prices

We reserve the right to make any errors in our stated prices. Exceptions are made for
sold out items.

Payment
We receive payment by VISA-Dankort, VISA, Mastercard. The payment will only be
deducted from your account when the item is shipped or the gift card is made out. All
amounts are in DKK. Danish kroner and incl. VAT.
We use a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol,
which means your data is secure and cannot be read by other outsiders. Our own
website also uses SSL protocol encryption.

Delivery
Our goods are delivered by bike, electrical car or occasionally by third party. We
deliver as soon as possible, usually within a couple of days. A standard fee of 60,00
kr. apply.

Warranty
Food and beverages are not covered by the regular 2-year warranty.

Cancellation

14 days full return policy is given for goods purchased in our webshop. Any return
costs are borne by the buyer. You cannot regret simply by refusing to receive the item
without giving clear notice at the same time.
Request for use of the right of withdrawal must be given by mail to sr@osterreich.dk.
The notice should clearly indicate your desire to use the right of withdrawal.

Returning
You must return your order without undue delay and no later than 14 days after you
have exercised your right of withdrawal. You must bear the direct costs of return.
Upon return, you are responsible for ensuring that the item is properly wrapped. You
must attach a copy of the order confirmation. You bear the risk of the goods from the
time of delivery of the goods and until we have received the return. We do not receive
parcels sent by mail.

Condition of return

Upon return the buyer is liable for the deterioration of the value of the goods due to
handling other than what is necessary to determine the nature, characteristics and
function of the goods. This means that the buyer must handle the goods in the same
way as if the buyer was shopping in a physical store. If the item is tried, in addition to
what is described above, it is considered used and of impaired value. This means that
upon cancellation of the purchase, the buyer receives a smaller part – or none – of the
purchase amount returned. It is up to The Two Ducks to assess the condition of the
item.
Refund

If you cancel your purchase, you will of course receive the amount you paid back to
us. In the event of an impairment for which you are liable, this amount is deducted.
By using the right of cancellation, all payments received from you, including delivery
costs (excluding any additional costs arising from your choice of delivery other than
the cheapest form of standard delivery we offer), will be refunded, without undue
delay and no later than 14 days from the date, where we have received notice of your
decision to use the right of withdrawal.

Repayment
Will be made with the same payment method that you used in the original
transaction, unless we have explicitly agreed otherwise. We can withhold the amount
to refund until we have received the item, unless you have provided documentation
before returning it.

Alcohol

Under Danish law, a person must be at least 18 years of age to purchase alcohol over
16.50%. For the purchase of alcohol below 16.50%, the person must be 16 years of
age. We reserve the right to ask for valid photo ID as age documentation in case of
doubt.

Privacy Policy
We do not resell personal information or disclose your personal information to others.
This information will only be registered in our customer directory. You can ask us to
delete your information at any time. In order for you to enter into an agreement with
us and shop on our website, we need the following information about you:
Name
Address
Phone number
Email address
Information about what you bought
We process your personal information for the purpose of delivering the goods to you
and to process inquiries regarding your purchase. We store your data for 5 years after
which it is deleted.
When collecting personal information through our website, we ensure that it only
happens when you give your explicit consent, so that you are informed about exactly
what information is collected and why. The owners and employees at österreich vin
have access to the information that is registered about you. Data controller: Sebastian
Rind
We do not store or transmit encrypted customer information. As registered with
österreich vin, the buyer always has the right to object to the registration. The buyer
also has the right to insight into what information is registered about you. You have
these rights under the Personal Data Act, and inquiries in this regard are addressed to
sr@osterreich.dk

GDPR

With the requirement that all companies and associations implement the EU Personal
Data Regulation (The General Data Protection Regulation or simply GDPR among
friends), we must point out that if you give us your email address, we are not afraid to
use it. You can always please delete it either by sending an email or possibly via the
newsletter “unsubscribe” feature. In return, we promise that we will not sell it or
leave it without spiritual nourishment and care.

Cookies

Cookies are used osterreich.dk for the purpose of optimizing the website and its
functionality and thus making the visit as easy as possible for the buyer. The buyer
can delete cookies from his computer at any time.

Statistics log
We use a log statistic at osterreich.dk, which means that a system collects information
that can provide a statistical picture of how many visitors we have, where they come
from and where they leave the site. These log statistics are used only for the purpose
of optimizing the website.
Complaints:
If you have a complaint about a product purchased in our Web shop, a complaint can
be sent to:
The Competition and Consumer Agency’s Center for Complaints
Carl Jacobsens Road 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk
If you make a complaint here, please provide our Email address: osterreich.dk

ÖSTERREICH VIN | VINOTEK | ESPLANADEN 3, 1263 KØBENHAVN K 

CVR: 27460291 | SR@OSTERREICH.DK

Vi modtager MasterCard, VISA og Dankort / We accept MasterCard, VISA and Dankort 

Handelsbetingelser & Privatlivspolitik / Terms of trade & Privacy terms 

Levering / Delivery